نویسنده: melat2387 ارسال نامه

وب سایت: http://melat2387.7gardoon.com

بيمه

بيمه فروختني است يا خريدني؟

بيمه فروختني است يا خريدني؟

بیمه و تجارت الکترونیکی

بیمه و تجارت الکترونیکی

توسعه نيافتگي بيمه درايران

بررسي دلايل توسعه نيافتگي بيمه در ايران

مزيت سرمايه گذاري در بيمه نسبت به بانك

مزيت سرمايه گذاري در بيمه نسبت به بانك

گنجي به نام بيمه

استفاده بهینه از ذخایر فنی و به خصوص سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، منجر به توسعه اقتصادی می شود. ‌ ‌ پیشرفت بیمه در یک کشور، می‌تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی، افزایش مبادلا |