نویسنده: melat2387 ارسال نامه

وب سایت: http://melat2387.7gardoon.com

پرسش و پاسخ بيمه اي

* قرارداد بيمه‌ چند نوع‌ شرايط دارد ؟

* سه‌ نوع‌ : (1) شرايط عمومي‌; (2) شرايط خصوصي‌; و (3)شرايط ويژه‌شرايط عمومي‌، شرايطي‌ است

* حداكثر تعهد بيمه‌گر براي‌ پرداخت ‌خسارت‌چقدر است‌؟

* حداكثر تعهد بيمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنكه‌اموال‌ بيمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعي‌ ب

* بيمه‌ نامه‌ از چه‌ زماني‌ اعتبار دارد وبيمه‌گر از چه‌هنگامي‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشي‌ ازخطربيمه‌ شده‌ است‌ ؟

* اعتبار بيمه‌ نامه‌ از ساعتي‌ كه‌ درقرارداد قيد شده‌، آغازمي‌شود، به‌ شرط آنكه‌ بيمه‌گذار

* در صورتي‌كه ‌بيمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه ‌ارائه‌ كند چگونه‌ عمل‌مي‌شود ؟

* طبق‌ ماده‌ 12 قانون‌ بيمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدي‌باشد، بيمه‌نامه‌ باطل‌ است‌

* با انواع‌ ريسك‌ چگونه‌ بايد برخورد كرد ؟

* هرشخصي‌ در زندگي‌ روزمره‌ خود، ممكن‌ است‌ باحوادث‌گوناگوني‌ مواجه‌ شود. برخي‌ از اين‌ حا

* شركت‌ بيمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتي‌،اشخاص‌ يا اموال‌ را بيمه‌ مي‌كند ؟

* ارائه‌ اطلاعات‌ براي‌ ارزيابي‌ خطر، تعيين‌ حق‌ بيمه‌ وصدوربيمه‌ نامه‌ از وظايف‌ بيمه‌گذار

* موضوع‌بيمه‌ يا بيمه‌ شده‌ چيست‌ ؟

* مورد بيمه‌، موضوع‌ بيمه‌ يا بيمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ يك‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤوليت‌ ياشخصي

* از نظر فقهي‌، بيمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌اي‌ است‌ ؟

* طبق‌ فتواي‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)،بيمه‌ عقدي‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحيح

* به‌ زبان‌ ساده‌، بيمه‌ چه‌فايده‌هايي‌ دارد ؟ ‌

* بيمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشويش‌ خاطر، دلهره‌ ونگراني‌ ازحوادث‌ زيانبار احتمالي‌ آينده‌، داراي‌ خصلت‌ت |