نویسنده: melat2387

وب سایت: http://melat2387.7gardoon.com

- دستور العمل اجرایی صدور بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان - انواع بیمه نامه های مسئولیت و طرح های مخصوص

بيمه مسئوليت

- دستور العمل اجرایی صدور بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر، طراح و محاسب ساختمان

- انواع بیمه نامه های مسئولیت و طرح های مخصوص

1- بيمه‌نامه مسؤوليت حرفه اي پزشكان

2- بيمه نامه مسؤوليت مدني مسؤولين فني بيمارستانها ، كلينيكها و درمانگاهها

3- بيمه مسؤوليت حرفه اي پيراپزشكان

4- بيمه ‌مسؤوليت كارفرما در برابر كاركنان (صنعتی، خدماتی، بازرگانی، ساختمانی و عمرانی)

5- بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث

6- بيمه نامه مسؤوليت حرفه اي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان

7- بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي

8- طرح بيمه اسبهاي مسابقه

9- بيمه مسؤوليت شكارچيان و محيط بانان

10- طرح بیمه رایانه

11- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون C.M.R

12- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)

13- بيمه‌مسؤوليت متصديان حمل و نقل هوايي

14- قرارداد تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي

15- انواع بيمه ‌نامه هاي مسؤوليت عمومي

16- طرح بيمه مسؤوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول

17- ساير طرحهاي بيمه‌اي ارائه شده 

 

1- بيمه‌نامه مسؤوليت حرفه اي پزشكان:

موضوع بيمه مسؤوليت حرفه اي پزشكان عبارت است از جبران خسارت بدني وارد به بيماران كه ناشي از مسؤوليت پزشك به علت اشتباه ، غفلت يا قصور وي در انجام خدمات حرفه اي به وقوع پيوسته باشد. بيمه نامه مسؤوليت حرفه اي پزشكان بر اساس قانون مسؤوليت مدني و قوانين و مقررات نظام پزشكي كشور تهيه و تدوين گرديده است. اين بيمه نامه علاوه بر مسؤوليت حرفه اي پزشك، مسؤوليت دستياران ، پرستاران و تكنسينهايي كه زير نظر پزشك فعاليت مي نمايند را نيز پوشش مي دهد.

كليه دعواهاي بيماران و يا ذوي الحقوق‌آنها عليه پزشكان به مدت 3 سال پس از انقضاء تاريخ بيمه نامه مشمول پوشش بيمه‌اي ميباشد به شرط آنكه معالجه يا عمل جراحي در مدت اعتبار بيمه نامه صورت گرفته باشد.به دليل ارتباط قوانين جاري كشور (خصوصاَ قانون ديات ) در رسيدگي به دعواهاي حقوقي عليه پزشكان حدود پوشش بيمه اي بيمه نامه بايد متناسب با قوانين وضع شده ياد شده باشد .پزشكان با توجه به نوع تخصص در 5 گروه طبقه بندي گرديده اند و حدود تعهدات بيمه نامه و مبلغ حق بيمه به تناسب براي هر گروه و نيز ميزان تخفيفات عدم خسارت و گروهي در جدول حق بیمه بيمه نامه مربوط معين و مشخص گرديده است. 

2- بيمه نامه مسؤوليت مدني مسؤولين فني بيمارستانها ، كلينيكها و درمانگاهها :

بيمه نامه مسؤوليت مدني مسؤولين فني بيمارستانها ، درمانگاهها و كلينيكها دومين بيمه نامه پس از بيمه نامه مسؤوليت حرفه اي پزشكان است كه در جهت تامين هر چه گسترده تر جامعه پزشكي كشور تهيه و ارائه گرديده است.

موضوع بيمه نامه مسؤوليت مدني مسؤول فني بيمارستان عبارت از جبران خسارات بدني وارد به بيماران ، ذوي الحقوق آنهاو ساير اشخاص ثالث در محدوده بيمارستان ناشي از مسؤوليت وي مطابق با شرح وظايف مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.

ادعاهاي حقوقي عليه مراكز درماني به علل عدم كارايي ، فقدان نقائص در امكانات پزشكي ، تجهيزات فني ، تاسيساتي، تغذيه نادرست در مدت معالجه ، مداوا ،جراحي و دوران بستري بيمار كه منجر به خسارات بدني بيماران و اشخاص ثالث ( مراجعين ،عيادت كنندگان و ...) گردد تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد.

حدود تعهدات بيمه متناسب با قوانين وضع شده كشور و بدون محدوديت در بيمه نامه در نظر گرفته شده است و مسؤولين فني بيمارستانها ، درمانگاهها و كلينيكهاي سراسر كشور مي توانند پس از تكميل پرسشنامه و پرداخت حق بيمه متعلقه نسبت به اخذ بيمه نامه از شركت سهامي بيمه ملت اقدام نمايد.  

3- بيمه مسؤوليت حرفه اي پيراپزشكان :

با توجه به ضرورت تامين حرفه اي پرستاران ، بهياران، تكنسينهاي بيهوشي و اتاق عمل ، تكنسينهاي راديولوژي، سي تي اسكن و M.R.I و نيز كارشناسان و تكنسينهاي آزمايشگاه ، نوارنگاري و C.S.R ، بيمه ملت براي بيمه گروهي تخفيفات ويژه اي درنظر گرفته است.  

4- بيمه‌مسؤوليت كارفرما دربرابر كاركنان (صنعتی، خدماتی، بازرگانی، ساختمانی و عمرانی):

اين بيمه‌نامه خسارتهاي بدني ناشي از غفلت يا سهل انگاري كارفرما را كه براي كاركنان وي درحين كار بوجود مي‌آيد تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌دهد.

خسارتهاي مشمول بيمه ‌شامل:

هزينه‌هاي پزشكي ، غرامت فوت و نقص عضو ، جبران غرامت روزانه ايام بيكاري  و نيز مسؤوليت در برابر سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند.

بيمه ملت اخذ بيمه‌نامه ياد شده را براي كليه كارفرمايان مشمول قانون توصيه مي‌نمايد.   

5- بیمه نامه مسئولیت مدنی ناشی از اجرای عملیات ساختمانی در قبال اشخاص ثالث    

این بیمه نامه خسارتهای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث ( اموال مجاور ، ساختمانها، افراد ثالث و ...) که ممکن است بر اثر عملیاتی نظیر حفاری ، شمع کوبی، ارتعاش و یا سایر عملیات مورد قرارداد به آنها وارد شده را تحت پوشش قرار می دهد.  

6- بيمه نامه مسؤوليت حرفه اي مهندسين طراح ، محاسب و ناظر ساختمان:

اين بيمه نامه در جهت برقراري تأمين حرفه اي مهندسين طراح، محاسب وناظر ساختمان كه درعضويت سازمانهاي نظام مهندسي استانها ، داراي پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهرسازي و شماره امضاء شهرسازي از شهرداري مي باشند عرضه شده است.

بر اساس اين بيمه‌نامه مسؤوليت حرفه اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه ‌و مسؤوليت، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين نامه ‌هاي اجرايي مربوطه دربرابر مالكين ساختمانها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و ...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد.

تعهدات بيمه‌اي براي خسارت بدني تا مبلغ ديه قانوني براي هر نفر و براي خسارت مالي مطابق تقاضاي مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود.

مدت بيمه براي هر پروانه ساخت از تاريخ صدور پروانه(شامل دوره اجراي عمليات ساختماني و پس از آن) شروع مي‌گردد.  

7- بيمه اعتباري تسهيلات بانكها و قراردادهاي فروش اقساطي :

براساس اين طرح تسهيلات بانكها و مطالبات شركتهايي كه كالا و محصولات خود را بصورت اقساطي به فروش مي‌رسانند در برابر خطر عدم وصول مطالبات تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد.

كليه بانكها و موسسات مالي و اعتباري و شركتهايي كه بر اساس قرارداد فروش تنظيمي ، عمليات فروشهاي اعتباري انجام مي‌دهند مي‌توانند از وصول مطالبات و تضمين سرمايه خود از پوشش بيمه‌اي ياد شده استفاده نمايند.  

8- طرح بيمه اسبهاي مسابقه

در فرهنگ جامعه ملتي اسب داراي ارزش و جايگاه ويژه اي مي‌باشد و صاحبان اين حيوان نجيب در تلاشند تا نهايت دقت را در مراقبت و نگهداري آن بعمل آورند.

با توجه به روند افزايش تلفات و نقص عضو اسبها در حين برگزاري مسابقات سرعت و پرش ، تمرينات، حوادث در محل نگهداري و باشگاهها و نيز خطر بيماريها ، نقش بيمه درجبران خسارت دو چندان گرديده است . شركت سهامي بيمه ملت درجهت جبران خسارت ياد شده و در راستاي تأمين اسبهاي مسابقه وسرمايه مالكين براي اولين بار طرح بيمه‌اسبهاي مسابقه را در كشور ارائه نموده است.

براساس اين طرح، تلف و نقص عضو اسبهاي مسابقه ناشي از حادثه (درحين مسابقه، حمل و نقل و...) و نيز بيماري تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد.  ارزش اسبهاي مسابقه پس از اظهار بيمه‌گذار طبق معيارهاي ارزش گذاري (نژاد، فيزيك بدني، رده ورزشي، سلامت، قدرت باروري و...) توسط كارشناسان بيمه ملت تعيين مي‌گردد.

ضمنا ًباشگاههايي كه براي بيش از 20 راس اسب تقاضاي پوشش بيمه‌اي نمايند از تخفيف گروهي حق بيمه‌بهره مند خواهند گرديد.  

9- بيمه مسؤوليت شكارچيان و محيط بانان:

بر اساس شرايط اين بيمه نامه مسؤوليت شكارچيان و محيط بانان در جريان شكار يا انجام وظايف محيط باني در برابر اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اين بيمه‌نامه در صورت وجود مجوز قانوني براي فعاليت بيمه‌ شونده ارائه مي‌شود.  

10- طرح بیمه رایانه :

قابل توجه كليه دارندگان رايانه‌هاي شخصي و اداري ، واحد‌هاي صنفي و تجاري، كارخانجات و فروشگاههاي عرضه كننده رايانه و ادارات دولتي .

بيمه‌نامه رايانه كليه خسارتهاي فيزيكي وارد به رايانه ناشي از آتش سوزي ، انفجار، سيل ، طوفان، زلزله، نشست و رانش زمين، سقوط از بلندي، برخورد جسم خارجي، نفوذ مايعات به داخل اجزاء، حمل و جابجايي در محل مورد بيمه، نوسانات جريان الكتريسيته ، سرقت با شكست حرز را حداكثر تا ارزش رايانه تحت پوشش قرار مي دهد.   

11- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس کنوانسیون C.M.R :

بر اساس شرايط اين نوع بيمه‌، مسؤوليت مدني شركتهاي حمل و نقل بين المللي مطابق كنوانسيون بين الملليC.M.R تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اساس اين بيمه نامه بر مبناي كنوانسيون C.M.R مصوب 19 مه سال 1956 و مقاوله نامه مورخ 5 ژوئيه سال 1978 تدوين گرديده است.

در گذشته اين نوع  بيمه‌نامه فقط توسط بيمه‌گذاران خارجي ارائه مي‌گرديد و در همين ارتباط ارز قابل توجهي از كشور خارج مي‌شد، اين بيمه‌نامه بصورت گروهي و انفرادي ارائه ميگردد.   

12- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی) :

در اين بيمه‌نامه ، مسؤوليت مدني شركتهاي حمل و نقل زميني داخلي (بنگاههاي حمل و نقل داخلي) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرايط بارنامه‌هاي صادره تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرند.   

13- بيمه‌مسؤوليت متصديان حمل و نقل هوايي:

اين بيمه‌نامه مسؤوليت مدني متصديان حمل و نقل هوايي را در برابر صاحبان كالا يا ذوي الحقوق آنان بر اساس شرايط بارنامه‌هاي حمل و نقل هوايي صادره و كنوانسيون ورشو تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌دهد.  

14- قرارداد تضمين تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي:

مطابق اين قرارداد ، تعهدات شركتهاي حمل و نقل بين المللي در برابر گمرك ايران دررابطه با حقوق و عوارض گمركي عمليات حمل و نقل كالا و خودرو تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. اجراي طرح بيمه‌اي يادشده سهم عمده اي در حل مشكلات شركتهاي حمل و نقل بين المللي و صاحبان خودرو‌هاي ورود ، خروج و عبور موقت ايجاد نموده است.  

15- انواع بيمه ‌نامه هاي مسؤوليت عمومي:

بيمه‌نامه مسؤوليت ناشي از آتش سوزي (جبران كننده خسارت ناشي از مسؤوليت حريق، انفجار و تركيدگي لوله آب به همسايگان)، بيمه‌نامه مسؤوليت مديران واحدهاي اقامتي (هتلها ومسافرخانه‌ها )، بيمه‌مسؤوليت مديران سينماها، بيمه‌مسؤوليت مديران اماكن ورزشي، بيمه‌مسؤوليت پاركينگها، بيمه ‌مسؤوليت مدیران و ناجیان استخر، بيمه‌مسؤوليت اماكن مسكوني و تجاري ، بيمه‌مسؤوليت شركتهاي نصاب سيستمهاي گاز سوز خودرو، بيمه‌مسؤوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني و...از جمله بيمه‌نامه‌هاي مسؤوليت عمومي ارائه شده مي‌باشند. 

16- طرح بيمه مسؤوليت توليد كنندگان و فروشندگان محصول:

براساس اين طرح مسؤوليت مدني توليد كنندگان وفروشندگان محصول در دو بخش : خطرات تبعي ناشي از محصول و تضمين كيفيت محصول دربرابرمصرف كنندگان و اشخاص ثالث تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي گيرد.

هم اكنون توليد كنندگان و فروشندگان انواع محصولات توليدي از جمله: عايقهاي رطوبتي ، لوله ها واتصالات، جرثقيلها،رايانه‌ها، ميل لنگها، انواع محصولات صنعتي، لوازم خانگي و برقي ، محصولات غذايي و... تحت پوشش بيمه‌اي بيمه‌ملت  قرار گرفته‌اند.  

17- ساير طرحهاي بيمه‌اي ارائه شده:

از جمله ساير بيمه‌نامه‌هاي ارائه شده عبارتند:

بيمه نامه صداقت درامانت، بيمه‌مسؤوليت حرفه اي دلالان رسمي بيمه ‌مركزي ملت، بيمه‌مسؤوليت شركتهاي توزيع كننده گاز مايع، بيمه‌مسؤوليت مستاجر دربرابر موجر، طرح بيمه دام صنعتي، بيمه‌مسؤوليت سردفترداران، بيمه‌مسؤوليت حرفه اي وكلاي دادگستري و ... مي‌باشند.

درپايان بخش طرحهاي مخصوص بيمه‌ملت آمادگي كامل خود را براي بررسي و ارائه انواع طرحهاي نوين بيمه‌اي و نيز مشاوره در زمينه امور بيمه‌اي متقاضيان  گرامي اعلام مي‌دارد.  

- بيمه مسئوليت

- بيمه مهندسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

تاريخ ارسال: 1390/7/24

تعداد بازدید: 712

نظر بدهید...
نظر خود را در فرم زیر وارد کنید
نام:
ایمیل:
نظر:
متن داخل تصویر را وارد نمایید:
کد امنیتی
 |